تعرفه خدمات | اینستا سکیوریتی

home who - تعرفه خدمات | اینستا سکیوریتی

تعــرفه خــدمات وب سـایت

بازیابی اکانت اینستاگرام – ۲,۰۰۰,۰۰ تا ۳۵,۰۰۰۰ تومان

بازیابی اکانت غیرفعال شده – ۲,۰۰۰,۰۰ تا ۳,۰۰۰,۰۰ تومان

بستن صفحات جعلی – ۸,۰۰۰۰ تا ۳,۰۰۰۰۰ تومان

امنیت صفحات: آهنی – ۳۵,۰۰۰۰ تومان تا ۷۵,۰۰۰۰  تومان

رفع بلاکی اکانت اینستاگرام – ۹۵,۰۰۰ تومان

رفع مشکل شادو بَن – ۱۵,۰۰۰۰ تا ۴۵,۰۰۰۰ تومان

تجاری سازی اینستاگرام – ۱,۰۰۰۰۰ تومان

برندینگ صفحات – ۴۹۹,۰۰۰ تا ۹۹۹,۰۰۰ تومان

شناسایی مجرمان اینترنتی – ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کمپین تبلیغاتی – ۳,۰۰۰۰۰ تا ۵۲۶,۰۰۰۰ تومان

فهرست