شماره حساب ها

 

 

شماره حساب ها

نام بانکشماره حساب
شماره کارت
ملی۰۳۴۶۰۹۶۳۰۸۰۰۳۶۰۳۷ – ۹۹۷۵ – ۹۲۵۴ – ۷۶۸۲
ملت۶۱۰۴ – ۳۳۷۵ – ۲۲۸۰ – ۱۳۰۵
قوامین۶۳۹۵ – ۹۹۱۱ – ۸۰۳۵ – ۵۸۰۲
پارسیان۶۲۲۱ – ۰۶۴۸ – ۱۸۰۰ – ۹۵۸۷
آینده۶۳۶۲ – ۱۴۱۱ – ۰۲۷۲ – ۵۸۴۴

تمامی حساب ها به نام علیرضا هزارجریبی می باشد

فهرست