شماره حساب ها

 

 

شماره حساب ها

نام بانکشماره حساب
شماره کارت
ملی03460963080036037 – 9975 – 9254 – 7682
ملت6104 – 3375 – 2280 – 1305
قوامین6395 – 9911 – 8035 – 5802
پارسیان6221 – 0648 – 1800 – 9587
آینده6362 – 1411 – 0272 – 5844

تمامی حساب ها به نام علیرضا هزارجریبی می باشد

فهرست