شماره حساب ها

 

 

شماره حساب ها

نام بانک شماره حساب
شماره کارت
ملی 0346096308003 6037 – 9975 – 9254 – 7682
ملت 6104 – 3375 – 2280 – 1305
قوامین 6395 – 9911 – 8035 – 5802
پارسیان 6221 – 0648 – 1800 – 9587
آینده 6362 – 1411 – 0272 – 5844

تمامی حساب ها به نام علیرضا هزارجریبی می باشد

فهرست